VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Karta AMGH (dále jen karta)
Vymezení platnosti
Karta poskytuje držiteli možnost rekreační hry na vybraných hřištích sdružených v AMGH a označených speciální značkou. Držitel je po předložení karty a po zaplacení greenfee (herního poplatku) platného na každém jednotlivém hřišti, oprávněn hrát golf jako rekreační hráč. Četnost užití karty není omezena.
S koupí karty není spojeno žádné klubové členství, držiteli není veden žádný hrací handicap.
Podmínky vydání karty
Předpokladem získání karty je registrace zájemce na serveru AMGH a následné absolovování jednoduchého proškolení manažerem hřiště nebo jím pověřenou osobou.
Proškolení je bezplatné, skládá se z ověření herní dovednosti, nebo její základní výuky a seznámení s pravidly pro bezpečný a rychlý pohyb hráče na hřišti.
Termín proškolení si zájemce domluví telefonicky na recepci konkrétního hřiště, které si vybere zde.
Podmínky pro proškolení nastavují jednotlivá hřiště samomostatně. Členství v golfovém klubu není nutné, je ale možné, a to za podmínek stanovených „Stanovami“ jednotlivých klubů.
Držitel karty neplatí žádné další poplatky.
Zúčastněná golfová hřiště
Zúčastněná hřiště, na nichž lze po předložení karty hrát, jsou uvedena na internetové adrese www.amgh.cz.
Cena a platnost
Cena za vydání karty je 300,-Kč včetně DPH. Cena zahrnuje administraci zájemce a vydání karty.
Karta není časově omezena. Její ztrátu je třeba ohlásit elektronicky na příslušný kontakt uvedený na www.amgh.cz.
Vydání nové karty je zpoplatněno částkou 300,-Kč včetně DPH.
Kdo vydává kartu?
Kartu vydává AMGH. Karta je plastového charakteru a obsahuje unikátní číslo držitele.
Její prozatimní variantu v papírové podobě, kterou obdrží zájemce po absolovování proškolení, lze získat na vybraných hřištích, které jsou členy AMGH. Tato karta je platná až do vydání plastikové karty, která bude připravena na recepci hřiště, kde byla provedena registrace. O termínu vyzvednutí Vás vyrozumí recepce na uvedený emailový kontakt.
Všeobecná a místní pravidla
Pro každého držitele karty jsou závazná „Pravidla rekreačního hráče golfu“, která si zakoupí při proškolení. Držitel karty je povinen respektovat i místní pravidla jednotlivých hřišť (uvedená na score kartě).
Držitel karty se na hřišti řídí pokyny maršála a recepce. Při porušování pravidel může být hráč vykázán z hřiště, a to bez nároku na vrácení hracího poplatku. Při opakovaném porušování pravidel může být držiteli karta bez náhrady odebrána.
Rezervace hracího času a jeho odbavení
Držitel karty si rezervuje hrací čas obvyklým způsobem – internet, telefon. K odbavení hracího času se dostaví na recepci minimálně 20 minut před zahájení hry. Prokáže se identifikační kartou, která má v magnetickém pásku potřebné údaje.
Bez předchozího rezervování hracího času není možnost hry garantována.
Ochrana osobních údajů
Předaná osobní data budou použita a uchovávána výhradně ke zpracování v rámci programu karta AMGH. Mailová adresa bude použita pro potřeby komunikace AMGH a recepce hřiště s držitelem.
Zneužití karty jinou osobou
Každé zneužití karty, zejména užití neoprávněnou osobou vede k zabavení a zániku platnosti karty bez náhrady.
Přenositelnost, povinnosti držitele karty a ostatní
Karta je vystavena na konkrétní osobu. Práva s touto kartou spojená jsou nepřenosná.
Zájemce o kartu, převzetím karty stvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“, dále s „Pravidly rekreačního hráče golfu“ a souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.
© 2014 AMGH všechna práva vyhrazena